Homepage > Press centre > Press releases > Archive 2021 > Hospodářské výsledky energetické skupiny MVV zůstaly stabilní – rostly investice do ekologizace

Hospodářské výsledky energetické skupiny MVV zůstaly stabilní – rostly investice do ekologizace

Stabilní hospodářské výsledky navzdory rozkolísané době vykázala ve finančním roce 2019–2020 energetická skupina MVV Energie CZ, která patří k předním výrobcům a distributorům energií v České republice. Koronavirová pandemie se odrazila na vyšších provozních nákladech. Díky zavedeným opatřením se však podařilo ve všech městech a obcích, kde MVV skupina působí, dodávat teplo, elektrickou energii a vodu i v těch nejvypjatějších momentech. Sledované období bylo také ve znamení řady připravovaných či již realizovaných, ekologických projektů a nových služeb. Skupina tak již několikátým rokem investuje do bezfosilních technologií a obnovitelných zdrojů (OZE).

K přesvědčivému výsledku nám pomohl i růst tržeb za služby v oblasti energetických úspor u provozů i budov," komentuje výstupy hospodářského roku 2019–2020 Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s. Skupina dodala 642 tisíc MWh tepelné energie do zhruba 70 tisíc domácností, průmyslovým odběratelům a municipalitám.

Celkové výnosy skupiny MVV za rok 2019–2020 dosáhly téměř 2,1 mld. Kč a ve srovnání s předchozím fiskálním obdobím vzrostly o 1,5 %. V oblasti tržeb byl zaznamenán mírný pokles z prodeje tepla (o 1,8 %), který byl vykompenzován vyšším prodejem elektřiny (ve srovnání s předchozím obdobím o 13 %). Provozní hospodářský výsledek skupiny dosáhl úrovně téměř 307 mil. Kč a ukazatel EBITDA 571 mil. Kč.

Důraz na OZE a s tím spojené služby dokládají výsledky Divize energetických služeb, zaměřené na projekty EPC – Energy Performace Contracting. Sledované období 2019–2020 bylo nejúspěšnějším za posledních 20 let. Divize podepsala smlouvy v objemu téměř 90 milionů korun. Zákazníkům, mezi které patří Pardubický či Ústecký kraj nebo Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v následujících letech přinesou úspory ve výši 125 milionů.

Jsme si vědomi, že tržby z prodeje energií z konvenčních zdrojů se nacházejí na sestupné trajektorii. Naše energetická skupina proto už v minulosti vsadila na moderní energetiku. Od realizovaných a garantovaných úspor spotřeby budov, přes efektivnější distribuční soustavy a dekarbonizaci tepláren až po projekty postavené na ryze obnovitelných zdrojích," vysvětluje důraz na nové služby a produkty Jörg Lüdorf.

Vizi moderní energetiky naplňuje MVV ve zhruba čtyřech desítkách projektů dekarbonizace či ekologizace. Jen ve sledovaném období do nich investovala bezmála 280 milionů korun.

V těsné spolupráci s vedením měst a obcí připravuje skupina MVV další desítky investic se zásadním pozitivním dopadem na životní prostředí i zdraví obyvatel. Projekt pro využití nerecyklovatelného odpadu se v kombinaci s platformou smart city prověřuje v Děčíně. V Uherském Hradišti se již za aktivní součinnosti Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT Brno hledá přechod od uhlí k jinému palivovému mixu.

Rozsáhlá modernizace čeká také teplárnu v Litoměřicích, kde se zvažuje zapojení geotermální či sluneční energie. V Liberci pak dceřiná společnost společně s vedením města plánuje další etapu výměny parovodů za horkovody – GreenNet II.

Inovace pronikají do každodenního provozu společností skupiny MVV i života zákazníků. Popsané kroky posunují MVV blíže deklarovanému závazku do roku 2030 nahradit aktuálně 16% podíl uhlí ve vlastněných teplárnách a dalších energetických zařízeních. Už nyní tvoří klimaticky neutrální zdroje energie založené na komunálním odpadu, geotermální energii a biomase téměř 30 % palivového mixu.

 

Vybrané konsolidované ukazatele skupiny MVV Energie CZ 2019–2020 (v tis. Kč)

Celková aktiva  4 530 387
Vlastní kapitál včetně menšinových podílů  2 974 891
Dluhy a závazky z finančního kapitálu  785 602
Výnosy  2 050 346
Hospodářský výsledek před úroky a daněmi (EBIT)  306 819

Finanční výsledky skupiny MVV Energie CZ a klíčové události roku najdete ve výroční zprávě 2019–2020 v rubrice Hospodářské výsledky.

 
Ing. Jitka Tůmová
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information