Domovská stránka > Právní informace

Právní informace

Pravidla používání webových stránek společnosti MVV Energie CZ a.s.

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.mvv.cz je společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5 – Radlice, PSČ: 150 00, IČO: 496 85 490, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942 (dále jen „Provozovatel“), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.mvv.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.mvv.cz (dále jen „Uživatel“). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami vstupem na webové stránky www.mvv.cz či užitím jakékoliv informace z internetových stránek www.mvv.cz.

Provozovatel má všechna autorská práva k veškerému obsahu webových stránek www.mvv.cz, a to zejména textu, grafiky, designu stránek, souborů, odkazů, technických náčrtů, systematizaci webových stránek a dalších informací obsažených na webových stránkách www.mvv.cz.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.mvv.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé z informací publikovaných na stránkách www.mvv.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Uživatel se zavazuje při používání webových stránek www.mvv.cz řídit platnými právními předpisy České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku, nepoškozovat dobré jméno a práva Provozovatele a také ostatních Uživatelů webových stránek www.mvv.cz.

Uživatel se zavazuje nezasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu webových stránek www.mvv.cz, neumožnit zásah třetích osob do obsahu webových stránek ww.mvv.cz, nevytvářet falešné zprávy nebo nenahrávat soubory s viry či jakékoliv nebezpečné nebo škodlivé programy na webové stránky www.mvv.cz, šířit na webových stránkách Provozovatele jakékoliv zprávy nebo materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek, nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, jež jsou proti lidské důstojnosti nebo které svým obsahem mohou diskriminovat či diskriminují z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví či které propagují jakékoliv protiprávní jednání. V případě porušení těchto Podmínek Uživatelem může být takové jednání považováno Provozovatelem za porušení smluvních podmínek a Provozovatel může Uživateli přístup na internetové stránky www.mvv.cz znemožnit.

 

Osobní údaje

Provozovatel nakládá s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

Poskytnutím osobních údajů vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele Poskytovatelem. Veškeré osobní údaje Uživatele mohou být použity pouze ke sjednanému účelu. Provozovatel nepřevádí osobní údaje na třetí subjekty. Provozovatel spolupracuje se smluvními partnery a společnostmi v rámci skupiny MVV Energie CZ. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovatelem či smluvním partnerem, společností v rámci skupiny MVV Energie CZ. 

Provozovatel si vyhrazuje právo použít a předat jakýkoliv údaj potřebný při soudním, správním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu dle příslušných právních předpisů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy třetích subjektů.

Cookies

Cookies jsou informace, které umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Většina internetových stránek Provozovatele využívá cookies. Uživatel užíváním internetových stránek www.mvv.cz uděluje souhlas s používáním cookies a s uložením cookies v Uživatelově počítači či jiném zařízení. Provozovatel na svých internetových stránkách www.mvv.cz používá  cookies pro přizpůsobení obsahu a sledování návštěvnosti těchto internetových stránek. 

V případě, že Uživatel nechce a nebude využívat cookies, nebo chce, aby internetový prohlížeč každé použití cookies oznámil, pak je povinen v nastavení svého internetového prohlížeče vybrat příslušnou volbu (např. v Nastavení historie či v záložce Osobní údaje dle druhu internetového prohlížeče). Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některých funkcí stránek.

Příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto webových stránek www.mvv.cz budou projednány věcně a místně příslušným soudem České republiky v souladu s právními předpisy České republiky.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a Uživatelem těchto webových stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Podmínky užívání stránek www.mvv.cz byly zveřejněny dne 1.12.2015 a od tohoto data jsou platné a účinné.

Mimosoudní řešení sporu

V případě, že dojde mezi společností MVV Energie CZ a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o dodávce tepelné energie nebo kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb v oblasti teplárenství, plynárenství a elektroenergetiky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Energetický regulační úřad, Odbor právní ochrany spotřebitele, Partyzánská 1/7, 170 00  Praha 7, Email: podatelna@eru.cz, Webové stránky: www.eru.cz.

Informace o autorech webových stránek

V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory e-mailem mvv(zavinac)mvv.cz

Webové stránky jsou vytvořeny na publikačním systému společnosti Optimato s.r.o. a design webových stránek vytvořila společnost GAT CZ, s.r.o.

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací